Feedback

Ausschreibungen für Mazedonien

Es wurden 829 Bekanntmachungen gefunden. Seite: 1 ( von 83)
  Titel Veröffentlicht Frist Angebotsfrist Suchregion
Јавна набавка на Канцелариски Мебел - 2018 25.05.18 30.05.18 Macedonia
Вршење на стручен надзор над изведба на инвестициони објекти 25.05.18 06.06.18 Macedonia
Изотопски обележани стандарди и тестови 25.05.18 04.06.18 Macedonia
Набавка на резервни делови, моторни масла, хидрол и антифриз за моторни возила и тешка механизација со вклучено сервисирање според спецификација 25.05.18 14.06.18 Macedonia
,,Набавка, транспорт и вградување на 5000 м2 префабрикувани бекатонски плочи со дебелина од 8 цм фабрички атестиран со тампонски материал, песок и други потребни материјали ,, 25.05.18 14.06.18 Macedonia
Проширување на постоечки NAS-уред со дополнително поле дискови 24.05.18 31.05.18 Macedonia
Поправка и одржување на противпожарна опрема (ПП апарати) 24.05.18 29.05.18 Macedonia
Набавка на комуникациски услуги за APN мрежа и услуги за закуп на компјутерски ресурси за 1(една) година. 24.05.18 13.06.18 Macedonia
Тестови, реагенси и потрошен материјал за апарат Immulite2000 ,,или еквивалентно,, 24.05.18 12.07.18 Macedonia
АВТОБУСКИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈУ МКЦ 24.05.18 04.06.18 Macedonia

Јавна набавка на Канцелариски Мебел - 2018

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 30.05.18

Вршење на стручен надзор над изведба на инвестициони објекти

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 06.06.18

Изотопски обележани стандарди и тестови

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 04.06.18

Набавка на резервни делови, моторни масла, хидрол и антифриз за моторни возила и тешка механизација со вклучено сервисирање според спецификација

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 14.06.18

,,Набавка, транспорт и вградување на 5000 м2 префабрикувани бекатонски плочи со дебелина од 8 цм фабрички атестиран со тампонски материал, песок и други потребни материјали ,,

Auftragstyp: Bauauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 14.06.18

Проширување на постоечки NAS-уред со дополнително поле дискови

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 31.05.18

Поправка и одржување на противпожарна опрема (ПП апарати)

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 29.05.18

Набавка на комуникациски услуги за APN мрежа и услуги за закуп на компјутерски ресурси за 1(една) година.

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 13.06.18

Тестови, реагенси и потрошен материјал за апарат Immulite2000 ,,или еквивалентно,,

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 12.07.18

АВТОБУСКИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈУ МКЦ

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 04.06.18